Osvětlení, bezpečnost, kriminalita

Úsilí hledat úspory ve veřejném osvětlení je z důvodu podfinancování této služby pochopitelné, v zájmu finančních úspor však nesmí být ohrožena funkce veřejného osvětlení, především zajištění bezpečnosti dopravy a chodců.

Veřejné osvětlení je důležitou veřejnou službou, která často získává relativně málo pozornosti a zapadá v nabité agendě samospráv našich měst a obcí. Nicméně investice do ní nejsou nízké, a pokud se provádějí správně, jsou dlouhodobé (i na 30 let).

Majetek, který se v ČR váže k veřejnému osvětlení je přes 70 mld.Kč. Pokud je průměrná životnost jednotlivých částí infrastruktury cca. 40 let, měly by města a obce ročně investovat 1,7 mld Kč, aby se infrastruktura zachovala alespoň v současném stavu. Analýzou provedenou členy SRVO bylo zjištěno, že je to pouhých cca. 600 milionů ročně. Toto podfinancování je již opravdu dlouhodobé a začne se brzy projevovat na kvalitě dožívající infrastruktury, jako jsou rozváděče, sloupy či kabeláž. To může mít i vysoká bezpečnostní rizika.

V souladu s cíli SRVO byla dne 6. 11. 2013 založena předsednictvem SRVO pracovní skupina.

Náplň pracovní skupiny:

a)     Prosazovat zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečí chodců

b)     Aktivně přispívat k naplňování cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

c)     Jednání o dodržování závazných norem pro osvětlování průjezdních úseků silnic

d)     Podpora dotací nejen v oblasti úspor el.energie ale také pro dobudování a obnovu infrastruktury pro kvalitní osvětlení průjezdních úseků silnic

 

Činnost pracovní skupiny

Informace o činnosti pracovní skupiny jsou průběžně zveřejňovány v sekci novinky.

 

ANALÝZOVÁ TRILOGIE (Analýzy vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost)

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost - 1.část

Vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost - 2.část

Vliv bílého světla veřejného osvětlení na dopravní nehodovost - 3.část

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda:

Ing. Jiří Skála                     e-mail        +420 732 441 717

Členové:

Ing.Hynek Bartík                 e -m ail        +420 724 549 988

Prof. Ing. Jiří Habel DrSc.     e-  m ail        +420 224 353 908 (České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky)

Ing. Petr Žák Ph. D.             e-mail       +420 723 441 340 (České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky)

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.  e-  mail    +420 597 325 181 (Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava)

Bc. Rostislav Raida              e-mail        +420 606 724 924

Ing. Tomáš Novák Ph.D.      e-mail         +420 602 724 207 (Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava)

Ing. Jan Novotný                 e-mail        +420 725 076 143

Ing. Martin Škopek, Ph.D.     e-mail        +420 774 400 922

 

Externí spolupracovníci:

Mgr. Pavel Eybert               e-  mail        +420 381 297 025 (senátor Parlamentu ČR, starosta města Chýnov)

     Pavel Braha                  e-mail        +420 724 828 380 (tajemník Společnosti pro rozvoj silniční dopravy)

kpt. JUDr. Sabina Burdová    e-  mail        +420 974 834 360 (Ředitelství Služby dopravní police Policejního prezídia Policie ČR)

JUDr. Tomáš Koníček          e-  mail        +420 974 833 217 (Ministerstvo vnitra ČR - odbor prevence kriminality)

Ing. Martin Farář                e-  mail        +420 267 122 140 (Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP)

Ing. Josef Mikulík CSc.        e-mail        +420 602 728 331 (Centrum dopravního výzkumu v.v.i.)

Ing. Karel Havlíček              e-mail       + 420 606 642 801 (Státní fond dopravní infrastruktury)

Ing. Vladimír Sochor            e-  mail        +420 224 852 941(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - odboru energetiky, oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie)

Ing. Marcela Pavlová           e-  mail        +420 224 862 267 (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor stavebního řádu)

Ing. Bc. Barbora Tomčalová e-  mail        +420 234 709 713 (Svaz měst a obcí ČR)

Ing. Jana Chládková            e-m ail       +420 234 709 722 (Svaz měst a obcí ČR)

Ing. Čestmír Kopřiva            e- m ail       +420 602 766 814 (Ředitelství silnic a dálnic ČR)

       Bohumil Rataj              e-mail        +420 608 241 028 (Sdružení komunálních služeb)

Ing. Jaroslav Mynář             e-mail        +420  724 281 452 (Spolek veřejně prospěšných služeb)

    Roman Budský                e-mail        +420 776 195 576 (Tým silniční bezpečnosti)

Ing. Antonín Seidl                e-ma il       +420 603 533 553 (D.I.A.S. dopravní inženýrství)

Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. e-mail        +420 777 755 704 (Vysoké učení technické Brno - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)

      Václav Pošmurný           e-mail        +420 583 215 610 (Národní síť Místních akčních skupin ČR)

Ing. Vlastimil Rábek Ph. D.   e-mail        +420 608 863 534 (soudní znalec)

doc. Ing. Šachl Jindřich CSc. e-mail        +420 723 922 236(FD ČVUT - Ústav soudního znalectví v dopravě)

Ing. Luboš Nouzovský          e-mail        +420 737 400 206 (FD ČVUT - Ústav soudního znalectví v dopravě)

       Jiří Tesař                      e-  mail        +420 602 283 768 (Česká společnost pro osvětlování)

        Jan Cibulka                 e-mail       +420 776 307 158