Poslání SRVO

  1. Pořádání přednášek, konferencí, kurzů a jiných setkání za účelem šíření osvěty a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení
  2. Účast na konferencích a přednáškách
  3. Publikační činnost o aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení, odborné časopisy)
  4. Poradenská činnost
  5. Spolupráce s orgány státní strávy, univerzitami, občanskými sdruženími i profesními organizacemi

Staňte se i vy našimi členy

Činnost naší společnosti je důkladně popsán v interních dokumentech, s kterými se můžete seznámit v sekci Základní dokumenty.

Každoročně se konají svě setkání členů již tradičně nazvaná Jarní / Podzimní setkání přátel veřejného osvětlení. Tradiční program přednášek je doprovázen výstavou výrobků pro veřejné osvětlení a společenským večerem, kde se živě diskutuje a navazují obchodní či přátelské vztahy. Všichni členové mají právo se tohoto setkání zúčastnit. V případě právnických osob se v rámci jednoho členství mohou zúčastnit dokonce až tři osoby.  V případě zájmu zašlete na náš e-    mail vyplněnou přihlášku (fyzic   osoby, organizace, samospráva).

Samozřejmě se můžete mezi nás přijít podívat i jako nečlen a to po zaplacení vstupného.

Historie SRVO

Odkdy vlastně začít psát historii Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení?

Naše Společnost v dnešní podobě vznikla transformací, a je tedy přímým pokračovatelem, tématické skupiny č.12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí předsedy ČNK CIE a viceprezidenta CIE Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal.

Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost zaregistrována. Vrcholným orgánem Společnosti jsou Valné hromady, na nichž probíhají volby předsedy, místopředsedy, předsednictva a revizní komise.

Naši členové

Členy našeho sdružení jsou právnické i fyzické osoby, dokonce i obce, jejichž cílem získávání aktuáních informací z oblasti veřejného osvětlení. Členové aktivně pomáhají šíření nových myšlenek v oblasti správy, provozu a obnovy veřejného a slavnostního osvětlení.