Podzimní setkání SRVO 2009

07.11.2009 05:44

V příjemném prostředí hotelu Santon na brněnské přehradě proběhlo ve dnech 5.-6.11.2009 další setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Toto setkání bylo poprvé organizováno novým předsednictvem společnosti, které bylo zvoleno na jaře tohoto roku. Zatěžkávací zkouška pro organizátory byla o to složitější, že se poprvé v dlouholeté tradici setkání museli obejít bez zkušeností Ing. Františka Luxy, který je dlouhodobě nemocný a tímto mu přejeme brzké uzdravení a děkujeme za rady a podporu při organizování této pro nás složité akce.

Garantem a spoluorganizátorem setkání byla společnost Datmolux s.r.o. z Brna. Celý obsah odborných přednášek směřovali organizátoři na celkovou bezpečnost osvětlování pozemních komunikací a hlavně překážek na vozovce včetně osvětlování chodců na přechodech. Základní změnou setkání bylo zahájení. Z původní 14 hodiny předsednictvo změnilo zahájení na 10 hodinu ranní a to zejména k obsahu přednášek a dání většího časového prostoru přednášejícím a pozvaným hostům. Velice si vážíme účasti zástupců policie České republiky a to zejména účasti pplk.Ing.Josefa Tesaříka – policejního rady Policejního prezidia České republiky s odboru Ředitelství služby dopravní policie, dále por.Pavla Červu z Dopravního Inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Liberci a por.Simony Nikliborcové z z Dopravního Inspektorátu Okresního ředitelství Policie ČR v Jablonci nad Nisou (členové pracovní skupiny Bezpečná Obec při ČSO). Dalším z významných pozvaných hostů byla RNDr. Jiřina Vargová – členka pracovní skupiny NA 21 Rady Vlády ČR pro udržitelný rozvoj. Další z pozvaných hostů byl Prof.Ing. Karel Sokanský CSc. Předseda ČSO .

Setkání zahájil předseda sdružení Ing. Tomáš Maixner. Po úvodním zahájení a přivítání hostů předal slovo zástupcům garanta společnosti DATmoLUX jmenovitě Ing. Ivu Chmelařovi a Ing. Janu Kyliánovi. Naše setkání také pozdravili a přednesli své zdravice zástupci organizací města Brna, pan Horáček z magistrátu města Brna a zástupce Technických sítí Brno pan Dušan Piják.

Po úvodním zahájení začala odborná část setkání. Jako první zahájil svoji přednášku Ing. Robert Tóth z DATmoLUXU s tématem „Řídící a informační systém pro provoz a správu VO“, včetně prezentace softwaru a jeho možností vytvořené k této problematice. Dalším přednášejícím byl F.Jandura z EZÚ Praha. Jeho přednáška byla koncipována k dnešní velice problematické záležitosti v oblasti certifikací LED svítidel pro osvětlování venkovních prostorů její název zněl - Certifikace LED svítidel dle nového nařízení EU platného od 1.1.2010. Tato přednáška vyvolala obsáhlou diskuzi a určitě se k této problematice vrátíme na jarním setkání.

Po těchto přednáškách následoval ucelený blok přednášek věnovaný osvětlování překážek na vozovce, kde se svými příspěvky vystoupily ti nejpovolanější.

Doc.Ing.Petr Baxtant,Ph.D. z TÚ Brno zaměřil svoji přednášku na vyhodnocování jasů pomocí digitální fotografie a jejích aplikací pro komunikace, přechody pro chodce včetně jasů noční oblohy. Tato přednáška byla záměrně zvolena jako první v tomto tématickém bloku a to z důvodu, že ostatní přednášky již osahovaly prvky této jedinečné metody. Další v pořadí přednášek bylo společné vystoupení J. Tesaře, pplk. Ing. J. Tesaříka a por. Simony Nikliborcové z pracovní skupiny Bezpečná obec se zaměřením na nová pravidla pro osvětlování přechodů pro chodce ve spolupráci s CDV a PČR . Pan pplk. Tesařík přítomné informoval o vývoji dopravní nehodovosti na přechodech pro chodce včetně jejich tragických následků a nutnosti řešení této problematiky. Por. Nikliborcová nám představila filmový záznam z dvou přechodů 3. generace na mezinárodní silnici v obci Desná, kde nám prezentovala nevhodnost tohoto řešení a přímo nám prokázala, že takovýto přechod může být z hlediska bezpečnosti chodců velice nebezpečný. V závěru nám sdělila že usiluje o zrušení signalizace těchto přechodů a ochranu chodců touto formou. Velice zajímavé příspěvky přednesli noví členové naší společnosti a to zástupci Centra dopravního výzkumu z Prahy. Mgr. Štěpán Žežula nás seznámil s jedinečnou webovou aplikací, která nemá v EU obdoby. Tento systém se nazývá Jednotná dopravní vektorová mapa kde se zaznamenávají údaje a následně  statisticky vyhodnocují dopravní nehody v geografickém informačním systému a to s daty od roku 2007. Na základě tohoto systému bylo připraveno a následně zrealizováno osvětlení 20 přechodů pro chodce v Libereckém kraji ale především na území města Jablonce nad Nisou. Tyto již zrealizované přechody jsou monitorovány a sledovány v tomto systému.  PhDr. Vlasta Rehnová nás seznámila s oblastí psychologie lidského činitele v bezpečnosti silničního provozu v závislostech na veřejném osvětlení a osvětlení všeobecně. Pro některé z nás byla tato přednáška velice zajímavá a to především vnímáním možných důsledků ze špatně navržené soustavy VO nebo přechodu pro chodce. Poslední přednáškou tohoto uceleného bloku prezentované Ing.J.Skálou byla prezentace s pracovním názvem „Porovnání svítidel pro osvětlování přechodů“ včetně 3D vizualizace pohledů z vozidla na světelnou scénu, výpočty osvětlení, geometrie SM  na vozovce. Toto obsáhlé dílo které čerpalo z námětů pracovní skupiny Bezpečná obec a poznatků policie ČR vhodným způsobem prezentovalo různé možnosti a pohledy na tuto ne zcela jednoduchou problematiku. Přednáška si dala za cíl vytvořit základní podklad pro diskuzi na toto téma v odborné veřejnosti což se zdařilo.

Dalším blokem přednášek bylo základní vyhodnocení měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji, které se uskutečnilo v září letošního roku a na kterém se přímo podílela naše společnost nejenom zajištěním celé akce ale i aktivním měřením. Zprávu o tomto jedinečném měření přednesly pod pracovním názvem „Zpráva o měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji – vliv VO a ostatních světelných zdrojů“ Ing. Tomáš Maixner a Prof.Ing. Karel Sokanský CSc. Touto přednáškou byla zakončena odborná část semináře a následovala část vnitřních záležitostí SRVO. V tomto bloku byla po dlouhé době příprav prezentována práce pracovní skupiny Informační portál SRVO a to on-line představením nových webových stránek společnosti, včetně fóra SRVO. Tuto prezentaci přivítala členská základna s nadšením o čemž jsme se přesvědčili v diskuzi. Prezentace se velice zdatně ujal Ing. J. Skála. Dalším následujícím bodem vnitřních záležitostí bylo seznámení členské základny o činnosti výboru SRVO od doby jejich zvolení a nástinu aktivit společnosti v roce 2010 až 2011. Tuto zprávu přednesl J.Tesař místopředseda SRVO a zároveň vyzval členskou základnu k větší aktivitě na činnosti společnosti. Závěrem oficiální části setkání proběhla diskuze z které jednoznačně vyplynulo, že další setkání a semináře mají pokračovat v duchu nastolené odbornosti přednášek a časovém schématu, který byl poprvé proveden zde v Brně.           

Dalším programem semináře byla neoficiální část setkání. Garant a spoluorganizátor akce, společnost DATmoLUX, pozvala přítomné na večerní raut, kde se dlouho do noci probíraly jednotlivé přednášky a proběhlo i pár neoficiálních jednání. 

Setkání se zúčastnilo celkem 91 posluchačů z řad členské základny SRVO i mimo ni. Je velice chvályhodné, že se v průběhu přednášek sál nevyprazdňoval a všichni posluchači velice pozorně sledovali celý obsah včetně jejich reakcí v následné diskuzi. Příspěvky a přednášky semináře jsou volně ke stažení na stránkách společnosti www.srvo.cz.

Druhý den mělo své zasedání předsednictvo SRVO na kterém zhodnotilo průběh semináře a stanovilo postup při spolupráci s PČR a dalšími organizacemi.

Závěrem lze konstatovat, že podzimní setkání bylo velice odborné a profesionální a je nutné poděkovat všem osobám které se na jeho přípravě a průběhu podíleli včetně společnosti DATmoLUX