Cesta pro zkvalitnění VO v ČR

11.11.2009 20:13

Zástupci SRVO z pracovní skupiny Bezpečná obec Ing. Tomáš Maixner, Ing. Jiří Skála a Ing. Tomáš Novák Ph.D. (Česká společnost pro osvětlování) se sešli k jednacímu stolu s členy autorizační rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Karlem Dvořáčkem a Ing. Jaromirem Šimšou. Cílem bylo projednání možnosti vytvoření specializace "osvětlování", jejíž členové by byli garantem kvalitních návrhů a realizací osvětlovacích soustav. Tato problematika je v současné době jakýmsi přílepkem specializace "Technika prostředí staveb", kde jaksi zapadá do postraní odborného zájmu. SRVO i ČSO nabídlo i přítomnost zástupců akademmické obce při závěrečných zkouškách, kterou musí všichni členové ČKAIT úspěšně složit. 

Zástupci ČKAIT příznivě přivítali přednesené návrhy, seznámili účastníky jednání se současným stavem a předkládaným návrhem změny par.5 zákona 360/1990 Sb., který zajišťuje jednotnost v rácmi Evropské unie. Dále bylo doporučeno další jednání na kterém by se projednala případná změna vyhl.268/2009 Sb.