Kongres SRVO k výročí 50. Technického semináře

21.10.2016 17:46

 Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé veřejného osvětlení,

Kongres SRVO k výročí 50. Technického semináře a 25 let činnosti spolku, který se konal v areálu Rodinného Vinařství U Kapličky ve dnech 19. až 21. října 2016 je již minulostí. Kongres SRVO byl koncipován jako třídenní setkání. Nosným tématem Kongresu SRVO bylo "Veřejné osvětlení - součást bezpečného dopravního prostoru".

Středa 19.10.2016 byla svědkem prezentace nové vize Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která byla záměrně vtisknuta do názvu odborné konference, kterou SRVO zorganizovalo po jednání se zástupci Svazu měst a obcí ČR a začlenilo ji do programu Kongresu SRVO k výročí 50. Technického semináře. Novou vizí se stalo „Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru“. Tato vize byla prezentována ústředním videem, které účastníkům konference prezentovalo účel veřejného osvětlení a to kvalitní osvětlení pozemních komunikací jako součást bezpečnosti silničního provozu. Této vize lze docílit pouze aktivní spoluprací se zástupci měst a obcí při zpracování strategických dokumentů definujících představu o způsobu osvětlení a nočním vzhledu obce. Předem definované a zastupitelstvem schválené informace o světelně technických a fyzických parametrech osvětlovací soustavy pro jednotlivé veřejné komunikace a prostory se stanou jednoznačným podkladem pro budoucí modernizaci veřejného osvětlení, které se postupně promění do předem požadovaného vzhledu.

Po zahájení Odborné konference z úst předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály byli přivítání a krátké úvodní slovo přednesli významní hosté a to jmenovitě pplk. JUDr.Sabina Burdová – rada Služby dopravní policie, Ing. Jana Sedláčková – vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor ministerstva průmyslu a obchodu, JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality, Bc. Roman Budský, MBA – dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti. Následovalo úvodní slovo generálního partnera pronesené Karlem Müllerem ze společnosti VYSTO Kobylí, s.r.o.

Každá odborná konference má své partnery a nebylo tomu jinak ani v tomto případě. Záštitu poskytly ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu a jihomoravský kraj, generálním partnerem se stala společnost VYSTO Kobylí, s.r.o., úlohu hlavního partnera si rozdělily společnosti ELTODO, a.s., ELKOV elektro a.s., GE Lighting, Blachere-Illumination CZ s.r.o., LAMBERGA s.r.o., z pozice partnera podpořily Odbornou konferenci společnosti Plošiny Rybáček s.r.o., Tým silniční bezpečnosti, Radeton s.r.o., ARTECHNIC - SCHRÉDER a.s., Mercedes-Benz ČR s.r.o. konkrétně značka. FUSO, Gordic, spol. s r.o., HELLUX ELELTRA s.r.o., Itec-czech spol. s r.o., BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., EKOLAMP s.r.o., Konnex Trade CZ,s.r.o., Sdružení komunálních služeb, Spolek veřejně prospěšných služeb, ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., STATECH s.r.o. Individuální podporu získala Odborná konference od společností ECO LED SOL s.r.o., SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o. Mediálními partnery se staly časopisy Pro města a obce, Světlo, Obec a finance, Moderní obec a dále internetová televize Elektrika.CZ. V závěru byli představeni i zástupci společnosti GORDIC, jmenovitě Marek Sazima a Evžen Hrubý, kteří zajišťovali po celou dobu Kongresu SRVO zvukovou i promítací techniku. Nelze však opomenout ani tu skutečnost, že právě tito pánové stáli za tvorbou všech videovstupů, které povýšily atmosféru Kongresu na profesionální úroveň.

„Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru.

Odborná konference byla sestavena z pěti bloků, které společně vytvořily ucelený pohled na veřejné osvětlení, které je součástí každé obce. Nosným tématem prvního bloku byl „vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost“. Bc. Roman Budský, MBA seznámil přítomné s pohledem na následky dopravních nehod v ČR i ve světě se zdůrazněním třetinových následků dopravních nehod, které se stanou v noční době. Zároveň uvedl zahraniční výsledky potvrzující významnou roli osvětlení pozemní komunikace ve snižování dopravní nehodovosti. Druhou přednášející byla pplk. JUDr. Sabina Burdová,  která tuto závislost detailně prezentovala v číslech z prostředí ČR.

Druhý blok na téma „Zákony, normy, legislativa k osvětlování pozemních komunikací“ zahájila opět pplk.. JUDr. Sabina Burdová, která přítomným prezentovala základní požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prostoru. Zastoupila tak Ing. Marcelu Pavlovou, ředitelku stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, která se z pracovních důvodů na poslední chvíli omluvila. Prezentace velice jednoduchou a názornou formou představila požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prostoru vycházející ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) a prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. Druhá přednáška tohoto bloku představila koncepční přístup ke zvyšování bezpečnosti chodců v Ostravě, s kterou seznámil posluchače Ing. Radim Gřes ze společnosti PTD Muchová, s.r.o.).

Po polední přestávce, která byla využita i k prohlídce vystavených exponátů pro veřejné osvětlení a montážních plošin, které k veřejnému osvětlení patří, prezentoval Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, požadavky a možnosti pasportu veřejného osvětlení. Prezentace názorně ukázala logickými úvahami možný postup definování rozsahu pasportu veřejného osvětlení, jejichž rozsah závisí na vytyčených cílech a použití ze strany obce. Na předchozí prezentaci navázali zástupci ministerstva vnitra – hasičského záchranného sboru ČR (pplk.Ing. Bohuslav Ježek, pplk. Ing. Zdeněk Červenka) a názorně ukázali, jak pasport veřejného osvětlení zachraňuje lidské životy v rámci složek integrovaného záchranného systému. Druhý blok uzavřel Ing. Jiří Skála, předseda SRVO prezentací na téma „Zodpovědnost za kvalitu osvětlení pozemních komunikací“, která seznámila účastníky se základními zodpovědnostmi na straně projektanta, obce, realizační společnosti, stavebního úřadu i provozovatele a zároveň i pohledem na kvalitu veřejného osvětlení všech zainteresovaných. V závěru prezentace navrhl možné řešení tohoto stavu ve zpracování koncepčních materiálů pro rozvoj veřejného osvětlení v obci. Jednoduchým způsobem tak předeslal třetí blok, který byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravního prostoru v noční obci. První přednášku v tomto bloku prezentoval Ing. Petr Žák Ph.D. z ČVUT FEL na téma „Koncepční přístup k modernizaci/rekonstrukci veřejného osvětlení“. Za základní vzkaz této prezentace lze považovat potřeba definování budoucího vzhledu veřejného osvětlení ze strany města a to pro všechny činnosti související s modernizací/rekonstrukcí veřejného osvětlení. Jen tak lze dosáhnout jednotného vzhledu nočního města. Tuto prezentaci dále rozšířil Ing. Jan Novotný, předseda pracovní skupiny LED svítidla (SRVO) a to o správnou volbu barvy světla pro každou komunikaci v obci – název prezentace měl název „Koncepce veřejného osvětlení z pohledu barvy světla“.

Po přestávce se otevřel nejočekávanější blok a tím byly dotace pro veřejné osvětlení. V úvodu nás Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, seznámil se stávající situací, kdy v rámci operačních programů zcela chybí samostatný titul cílený na rekonstrukci/modernizaci veřejného osvětlení. Jedinou možností prozatím zůstávají programy, které financují veřejné osvětlení. Prvním takovým je program EFEKT v rámci ministerstva průmyslu a obchodu. S výhledem základních pravidel i předpokládaného objemu finančních prostředků na další roky nás seznámila Ing. Jana Sedláčková, vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor. Druhým přenášejícím byl JUDr. Tomáš Koníček z ministerstva vnitra – odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, který prezentoval možnosti dotací pro veřejné osvětlení v případě osvětlování míst s výskytem kriminality.

Posledním blokem bylo téma „Smart Cities – rozvoj infrastruktury veřejného osvětlení“. V současné době je termín Smart Cities hodně skloňovaný avšak obsah tohoto termínu se bude naplňovat podle potřeb konkrétních měst a jejich vizí. Nicméně i zde lze počítat s finančními prostředky pro veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější městské infrastruktury, která je ideálním nosičem různých součástí budoucího Smart Cities.

Přednášky odborné konference pro města a obce dne 19.10.2016:

Evropské statistiky dopravní nehodovosti (Roman Budský, Tým silniční bezpečnosti)

Dopravní nehodovost v ČR v noční obci (podplukovník JUDr. Sabina Burdová, ředitelství Služby dopravní policie)

Požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prostoru (Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu)

Zvýšení bezpečnosti – osvětlení chodců na přechodech v Ostravě (Ing. Radim Gřes, PTD MUCHOVÁ, s.r.o.)

Pasport veřejného osvětlení – proč a jak jej využít (Ing. Jiří Skála, předseda SRVO)

Využití pasportu VO v rámci složek IZS (podplukovník.Ing. Bohuslav Ježek, podplukovník Ing. Zdeněk Červenka, MV-GŘ Hasičský záchranný sbor ČR)

Zodpovědnost za kvalitu osvětlení pozemních komunikací (Ing. Jiří Skála, předseda SRVO)

Koncepční přístup k modernizaci/rekonstrukci VO (Ing. Petr Žák Ph.D., ČVUT FEL)

Koncepce VO z pohledu barvy světla (Ing. Jan Novotný, předseda pracovní skupiny LED svítidla, SRVO)

Program EFEKT (Ing. Jana Sedláčková, vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor)

Dotace pro snížení kriminality (JUDr. Tomáš Koníček, MV ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR)

Od světla k datům Ing. Radek Jonáš (Philips Lighting Czech Republic s.r.o.)

Chytré město – vize a trendy (Tomáš Bartoš (ARTECHNIC - SCHRÉDER a.s.)

Druhý kongresový den se nesl v duchu slavnostním. Po zahájení z úst předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály byli přivítání a krátké úvodní slovo přednesli významní hosté a to jmenovitě pplk. JUDr.Sabina Burdová – rada Služby dopravní policie, Prof. Ing. Sokanský Karel CSc. – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Jaroslav Mynář – prezident Spolku veřejně prospěšných služeb, Ing. Josef Matucha – asistent předsedy Sdružení komunálních služeb.

Následovala část, která byla věnována prezentaci již výše jmenovaných partnerů, kterým patří velké poděkování za podporu této významné akce.

Po polední přestávce, kterou účastníci Kongresu SRVO věnovali jak lahodnému obědu, tak i prohlídce vystavených exponátů, se zahájil vskutku slavností a dlouho očekávaný program, který se podařilo ve svých detailech do poslední doby utajovat. Po úvodních slovech předsedy a místopředsedy SRVO byl pozván Ing. Stanislav Křivý – čestný člen SRVO a pamětník úplných začátků. Seznámil nás přehledně s historií, která se datuje do doby, kdy byli první průkopníci kvalitního osvětlení pozemních komunikací sdruženi  v tématické skupině č.12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí prezidenta CIE – ČSR Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal. Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost registrována na MV ČR podle § 10 Zákona č. 83/90 Sb O sdružování občanů. První ustavující valná hromada se uskutečnila v souvislosti se seminářem Veřejné osvětlení měst a obcí v Plzni 24.4.1991.

Slovo bylo předáno dalšímu čestnému členu Ing. Františkovi Luxovi, dlouholetému tajemníkovi a moderátorovi Technických seminářů SRVO. Postupně představil měnící se cíle SRVO v průběhu času – od setkání několika členů předávající se nabyté zkušenosti přes početnější Technické semináře až k tak významným akcím jako je právě Kongres SRVO. Takto významná akce jakou byl Kongres SRVO je místem, kam byli pozváni i bývalí členové SRVO. Prvním z nich byl Karel Hudl, který neodmyslitelně zastřešoval dokonalou technickou dokumentaci veřejného osvětlení v Praze. V určitém čase zastupoval na pozici tajemníka Ing. Františka Luxu a tak v několika větách shrnul své poznatky o činnosti v SRVO. Několik dalších slov pronesla na obdobné téma i Ing. Věra Bursíková – dlouholetá hospodářka SRVO, která v roce 2015 byla na pozici tajemníka.

V následujících dvou krátkých prezentacích seznámil účastníky Ing. František Luxa s postupným vývojem SRVO a to ze dvou pohledů. Prvním pohledem byl vývoj setkání konaných v rámci SRVO. Prvotně zvolený název „Setkání přátel veřejného osvětlení“ se postupně proměnil v Technické semináře SRVO. Akce pořádané SRVO se konaly vždy dvakrát ročně. Druhým pohledem byl pohled na Zpravodaj SRVO, respektive na jeho proměny otiskující časem i technikou – od psacího stroje a ručně kreslené obrázky až po počítače a grafické možnosti moderních SW. Zajímavý pohled na vývoj SRVO poskytla Ing. Věra Bursíková – dlouholetá hospodářka SRVO a to z pohledu vývoje hospodaření od založení účtu u České spořitelny až do roku 2015.

Ve 14:30 hodin dostal slovo opět Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, aby sdělil úvodní slova k nastávající slavnostní události, kterou bylo podpis memoranda mezi třemi spolky – Společností pro rozvoj veřejného osvětlení, Sdružením komunálních služeb a Spolkem veřejně prospěšných služeb. Hlavním cílem vzájemné spolupráce bude vyvíjení společných aktivit majících za cíl zvyšování kvality osvětlení průjezdních úseků silnic v ČR a místních komunikací měst a obcí a to zejména v těchto oblastech:

a)      Zařazení zvýšení kvality osvětlení průjezdních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí do Akčního plánu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

b)      Podpora při vyjednávání se zástupci veřejné a státní správy při definování zodpovědnosti za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí.

c)      Prosazování vzájemných komplexních řešení s přednostním využitím lokálních zdrojů při koncepčním řešení zvýšení kvality osvětlení průjezdních úseků silnic po dořešení zodpovědnosti za kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic a místních komunikací měst a obcí.

d)      Podpora při vyhledávání národních případně evropských zdrojů pro financování zvýšení kvality osvětlení průjezdních úsecích silnic a místních komunikací měst a obcí.

e)      Dosažení jednoznačného znění legislativních požadavků a závazných ustanovení jasně určujících zodpovědnosti a kvalitativní ukazatele.

Na závěr Kongresu SRVO k výročí 50. Technického semináře bylo připraveno předávání ocenění.

První skupinou oceněných byli samozřejmě ti, kteří stáli na počátku činnosti současného SRVO.  Čestné uznání za dlouholetou práci při osvětlování měst a obcí získali Marie Muchová, Erno Košťál, Jindřich Havelka, Václav Šimon, Josef Nikl, Bernard Holý, Miloslav Lang, Ivan Duchoň, Eduard Kajfosz, Milan Benda, Ing. Jaroslav Kott, Jaroslav Pochman, Rostislav Horský, Rostislav Prax, Josef Dufek, Antonín Koblížek, Ing. Stanislav Křivý,  Ing. Vladimír Dvořáček, Jiří Voráček, Ing. Věra Bursíková, Ing. František Luxa, Miroslav Tichý, Milan Ryšán, pan. Závada, Karel Muller, Prof. Ing. Sokanský Karel CSc., Prof. Ing. Jiří Habel DrSc. a Jaroslav Tůma.

Po předání ocenění a společné fotografii se na pokyn moderátora Jiřího Vyviala spustilo video. I přes pečlivou přípravu moderátora se však na plátně objevilo video, o kterém moderátor neměl do poslední chvíle ani tušení.  Sál potemněl a na plátně se objevila ukázková jízda malého tříkolového vozidla Piaggio, kterou řídil sám moderátor. Bravurní jízdou předváděl stabilitu vozidla i jeho lehkost, když vlastní silou naklonil vozidlo na bok. Tento moment byl zásadní pro sdělení strůjců tohoto videa. Tři kola tohoto vozidla se postupně proměnila ve tři loga spolků, jejichž představitelé před několika minutami podepsali slavnostně memorandum – byla to loga SRVO, SKS a SVPS. Současně s tímto vyobrazením si vzal slovo opět Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, aby všechny přítomné seznámil se skutečností, že Jiří Vyvial byl jakýmsi pojítkem mezi sdruženími a zastáncem vzájemné spolupráce. Současně s těmito slovy předal Jiřímu Vyvialovi čestné uznání za příkladnou spolupráci při propojení již výše zmíněných spolků.

Následovalo poděkování všem partnerům Kongresu SRVO, bez jejichž podpory by Kongres SRVO nemohl být v takovém rozsahu pořádán. Prvním vyzvaným byl generální partner, společnost VYSTO KOBYLÍ s.r.o. Poděkování ve formě skleněné vázy převzal Karel Müller, ředitel společnosti. Dalšími vyzvanými byli hlavní partneři, kterými byly společnosti ELTODO, a.s., Blachere-Illumination CZ s.r.o., LAMBERGA s.r.o., ELKOV elektro a.s. a GE Lighting. Po společné fotografii byli pozváni zástupci partnerů a to společnost Radeton s.r.o., HELLUX ELELTRA s.r.o., Itec-czech spol. s r.o., EKOLAMP s.r.o., Plošiny Rybáček s.r.o., Tým silniční bezpečnosti, Gordic, ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., Mercedes-Benz ČR s.r.o. konkrétně značka. FUSO, BON JOUR ILLUMINATION s.r.o., ARTECHNIC - SCHRÉDER a.s., Konnex Trade CZ,s.r.o. a STATECH s.r.o. Poděkování získali také mediální partneři Kongresu SRVO, kterými se staly periodika Světlo, Pro města a obce, Moderní obec, Obec a finance a internetový portál Elektrika TV.

Po celou dobu Kongresu SRVO se jakýmsi podtextem a možná i budoucím sloganem budoucích Kongresů neslo téma „Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru“. Proto mezi oceněnými nemohli chybět dlouholetí členové SRVO, kteří se touto faktickou činností zabývají nebo podporují. První skupinou byli společnosti, které zajišťují správu a provoz veřejného osvětlení. Poděkování za dlouhodobé prosazování kvality osvětlení postupně získaly společnosti CITELUM a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., E.ON Česká republika, ELTODO - CITELUM s.r.o., ELTODO Osvetlenie, s.r.o., Město Tachov, Město Uherské Hradiště, Městské služby Písek s.r.o., Městské služby Rousínov, Ostravské komunikace, a.s., OSVĚTLENÍ s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., Služby města Milevska, spol. s r.o., Služby města Pardubic, a.s., Správa veřejného statku m.Plzně, Statutární město České Budějovice, Technická správa města Žatec s.r.o., Technické sítě Brno, a.s., Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., Technické služby Lanškroun, s.r.o., Technické služby města Mostu a.s., Technické služby města Olomouce a.s., Technické služby města Přelouče, Technické služby Opava s.r.o., Technické služby Tábor, s.r.o., TS a.s. Frýdek-Místek a Štěpánský & Fišer  ELEKTROMONTÁŽE.

Poděkování za dlouhodobý rozvoj a vývoj komponent pro veřejné osvětlení získaly společnosti AKTÉ, spol. s r.o., CTS Praha s.r.o., DNA CENTRAL EUROPE s.r.o., ELEKTROSVIT Svatobořice a.s., ELV PRODUKT a.s., ETNA s.r.o., HELLUX Elektra s.r.o., IZOL - PLASTIK s.r.o., Kooperativa V.O.D., METASPORT a.s., MODUS, spol. s.r.o., PECHLÁT s.r.o., Philips Česká republika, s.r.o., RADETON s.r.o. a VYSTO Kobylí, s.r.o.

Organizátoři Kongresu SRVO vyzdvihli a ocenili i společnost EKOLAMP s.r.o. a to za trvalou propagaci zpětného odběru světelných zdrojů.

Závěr slavnostního předávání ocenění patřilo také i zástupcům partnerských organizací, kterými jsou Sdružení komunálních služeb a Spolek veřejně prospěšných služeb. Upomínku na paměť 25. výročí  založení SRVO převzali Ing. Jaroslav Mynář – prezident Spolku veřejně prospěšných služeb a Ing. Josef Matucha – asistent předsedy Sdružení komunálních služeb.

Slavnostní den se blížil pomalu ke svému konci a tak se na plátně objevilo video, které pozvalo všechny účastníky na 51. Kongres SRVO, který se bude konat ve dnech 27. – 28. dubna 2017 ve Sport V hotelu v Hrotovicích.

Dvoudenní Kongres SRVO k výročí 50. Technického semináře uzavřel Ing. Jiří Skála, předseda SRVO. Poté si převzal slovo Karel Müller - generální partner a pozval všechny přítomné na večerní společenskou akci s bohatou tabulí. Hudební produkci po celou dobu společenského večera zajišťovaly střídavě skupiny No problém a cimbálová muzika Primáš. Po setmění, kdy časové strojky odměřily čas 21:00, se přemístili přítomní účastníci na nádvoří vinařství a společně, pod taktovkou Antonína Peška ze společnosti Blachere-Illumination CZ s.r.o., odpočítali odpálení slavnostního ohňostroje, který doplnil již tak důstojnou oslavu významného jubilea SRVO. Ve 22:00 hodin byla na programu Barman show. Přítomní barmani udivovali svým artistickým uměním s lahví příjemného nápoje i lahodnými koktejly, které míchali po dobu celého dne.

Páteční den byl věnován prohlídce vinařství. Postupně mohli přihlášení účastníci vidět a slyšet historii vinařství U Kapličky včetně prohlídky zázemí včetně sklepních prostor.

Poohlédneme-li se za celým průběhem Kongresu SRVO nelze již pochybovat, že veřejné osvětlení bylo, je a bude skutečně součástí bezpečného dopravního prostoru.

 

ZÁŠTITA KONGRESU SRVO

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

 

 

PARTNEŘI

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI