48. Technický seminář SRVO - podzim 2015

24.09.2015 21:59

Ve dnech 19. až 20. listopadu 2015 se ve Vánočním dvoře v Dobrovízi, tj. v zrekonstruovaných prostorách areálu sponzora a organizačního garanta, společnosti Bon Jour Illumination, uskutečnil už 48. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO). Na prezenční listinu se podepsalo 125 osob, což předčilo všechna očekávání a málem překročilo i kapacitu čerstvě dokončeného prezentačního sálu. Součástí semináře byla tradičně malá výstavka produktů souvisejících s veřejným osvětlením. Po úvodním slově předsedy SRVO Ing. Jiřího Skály krátce promluvili přítomní zástupci organizací, s nimiž SRVO spolupracuje (Sdružení komunálních služeb, Spolek veřejně prospěšných služeb, časopis Světlo, Astronomický ústav AV ČR a časopis Moderní obec).

Odbornou část programu zahájil Pavel Suchan z České astronomické společnosti (ČAS) přednáškou Světlo v nočním prostředí, v níž se zabýval vlivem světla včetně jeho barvy na noční prostředí z pohledu astronoma. Problematikou rušivého světla se SRVO zabývá již mnoho let a věří, že obnovená před lety přerušená spolupráce s ČAS bude oboustranně přínosná. V následujícím bloku firemních prezentací vystoupili zástupci firem I-TEC, Mercedes Benz a Radeton.

 

Odpolední blok odborných přednášek moderoval Ing. František Luxa, redaktor Zpravodaje SRVO, který má v tomto směru jako dlouholetý bývalý tajemník SRVO bohaté zkušenosti. V přednášce Barva světla ve veřejném osvětlení shrnul Ing. Petr Žák (AST) aktuální poznatky vycházející z průzkumů a měření vlivu barvy světla sledovaného prostoru na vnímání člověka (např. porovnání vnímání osvětlení sodíkovou výbojkou a LED s chladnou barvou ve skotopické a mezopické oblasti vidění) a bezpečnost. Ing. Radek Jonáš (Philips) se ve své přednášce Vliv nových komunikačních technologií na vnímání správy, plánování a další využití sítě veřejného osvětlení zabýval současnými možnostmi komunikace mezi stávajícími ovládacími protokoly VO. Ing. Jiří Skála se v dalším referátu zabýval diskusí k závaznosti norem pro osvětlení průjezdního úseku silnic. Jaroslav Kott, dpt., ve svém příspěvku Rukověť pro tvůrce VO v Hradci Králové ukázal na řadě fotografií současný stav relativně nových instalací VO v některých lokalitách města, které se zdají být spíše exhibicí architektů v nákladných projektech než řešením VO odpovídajícím současným normám a doporučením. Při té příležitosti přítomné seznámil se stavem řízení projektování, správy a údržby VO ve městě a s občanským sdružením, které upozorňuje na stávající nešvary. Josef Pechlát, zástupce českého výrobce historizujících svítidel Pechlát, ve svém příspěvku Historické osvětlení v našich městech a obcích ukázal vývoj VO od instalace prvních obloukových lamp přes žárovky, rtuťové a sodíkové výbojky až po svítidla s LED. LED svítidly se v následujícím příspěvku Pouliční LED svítidla zabýval Filip Bůžek ze společnosti Esagono. V přednášce Měření osvětlení v oblasti mezopického vidění, která následovala, prof. Karel Sokanský a Ing. Richard Baleja (VŠB – T

 

U Ostrava) přítomné seznámili s výsledky měření osvětlení ulice osvětlené vysokotlakými sodíkovými výbojkami a ulice osvětlené bílými LED zdroji, a to jednak při spektrální citlivosti fotometru Vλ a jednak při spektrální citlivosti přístroje V’ pro skotopické vidění. Porovnáním výsledků světelně technických měření různými subjekty, různými přístroji pracujícími s různými chybami měření a různou třídou přesnosti se zabývala poslední přednáška odborného bloku Možnosti porovnání kvality VO měřících skupin srovnávacím měřením Ing. Tomáše Nováka z VŠB – TU Ostrava. Ing. Jiří Skála (předseda SRVO) informoval účastníky na závěr odborné části semináře o činnosti společnosti v době od posledního (jarního) setkání v Táboře. Následně pozvala Mgr. Eva Poláčková přítomné na raut spojený s ochutnávkou vín. Příjemným zpestřením večera byl koncert operních árií v podání Jany Karfusové (za klavírního doprovodu Ahmada Hedara), která se následně představila i jako ohnivá tanečnice flamenca. Exkurze na Letiště Václava Havla, připravená na druhý den semináře, se setkala s mimořádným zájmem. Po prohlídce modelu letiště ve vstupní hale třetího terminálu prošli účastníci bezpečnostním rámem na plochu,  kde čekal místní autobus. V rámci okružní cesty v doprovodu průvodce si měli možnost mj. prohlédnout terminál čtyři (dříve původní letiště z roku 1937) a terminály jedna a dvě.  

Nashledanou na příštím již 49. Technickém semináři, který se koná ve dnech 28. a 29. dubna 2016