46. Technický seminář SRVO podzim 2014

02.11.2014 21:35

Ve dnech 30. A 31. 10. 2014 proběhl v zámeckém hotelu Hubert a v zámku Valtice podzimní 46. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Organizačním garantem a sponzorem semináře byly společnosti Elux a Comlux Břeclav, které se svého úkolu zhostily na výtečnou. Odbornou část programu sestavilo předsednictvo SRVO spolu s organizačním garantem, seminář moderovala tajemnice Ing. Věra Bursíková.

V rámci semináře proběhla Valná hromada členů SRVO. Na prezenční listinu se podepsalo 85 účastníků akce.

 

V úvodním referátu představil Ing. Jaromír Suchánek společnost Elux. Následoval referát Ing. Jiřího Skály, místopředsedy SRVO, Zpráva o činnosti SRVO od minulého technického semináře na jaře v Březnici. Tyto zprávy jsou členům pravidelně předkládány na každém semináři, aby členská základna byla informována o činnosti předsednictva a pracovních skupin.

V bloku odborných přednášek vystoupil jako první Ing. Jaromír Suchánek s přednáškou Právo ve veřejném osvětlení. Jak je již pravidlem, na seminářích představují členové SRVO, zabývající se správou a údržbou veřejného osvětlení ve městech a obcích, svoji činnost v okénu Jak to děláme u nás, tentokrát představil Ing. Koudelka Technické služby Tábor. Zajímavá byla přednáška Ing. Jakuba Černocha Reverzní inženýring pro napájení LED s ilustrací kritických nedostatků z hlediska střední doby života. Pod tím poněkud tajemným názvem byla proslovena přednáška o kvelitě jednotlivých komponent v elektronických zdrojích LED zdrojů, z níž jasně vyplynulo, že každý elektronický element je tak kvalitní, jako jeho nejslabší součást či provedení, tedy nikoliv, jakými hodnotami oslní zákazníka prodejce.

Po přestávce na oběd pokračoval program firemními prezentacemi. Blok odborných přednášek pokračoval referátem Ing. Jiřího Skály Vyhodnocení vlivu barvy světla VO na počet dopravních nehod. Tento referát vznikl ve vzájemné spolupráci členů pracovní skupiny „Osvětlení, Bezpečnost, Kriminalita“. Skupině se postupně daří výsledky analýzy „Vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost“ prezentovat na konferencích a seminářích a vyzdvihnout tak význam veřejného osvětlení na snižování dopravní nehodovosti na českých silnicích a přispět tak k plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Další přednášku proslovil Ing. David Bláha a Prof. Ing. Karel Sokanský z VŠB Ostrava na tema  Problematika a řízení veřejného osvětlení . Skupina prof. Sokanského se dlouhodobě věnuje otázkám osvětlení přechodů a přistupuje k ní s využitím moderních měřících metod. Pan Milan Benda Přednesl referát Pasport a řízení VO a SSZ. Na závěr Odborné části semináře připomněla Ing. Jana Kotková festival světla SIGNAL 2014, který se uskutečnil 16.-19.10.2014 v Praze a byl, podle pořadatelů, nejvíce navštívenou kulturní akcí v Česku, přitáhl cca 450 000 návštěvníků.

Seminář byl doprovázen výstavkou součástí a komponentů pro VO.

Na seminář navazovala Valná hromada členů SRVO. Po nezbytných formalitách (volba mandátové, volební a návrhové komise, vyjádření mandátové komise) valná hromada odsouhlasila změny Stanov SRVO podle nového občanského zákoníku, která např. namísto dosavadního SRVO, „občanské sdružení“, zavádí název SRVO, „zapsaný spolek“ a další změny.

Dále následovaly doplňovací volby předsedy, místopředsedy a člena předsednictva.

Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Skála, dosavadní místopředseda, místopředsedou p. Karel Muller, dosavadní člen předsednictva a v doplňovacích volbách předsednictva byl zvolen Ing. František Luxa. Kontakty na předsednictvo jsou na webu SRVO.cz. Valná hromada na závěr přijala usnesení.

Po ukončení Valné hromady byli účastníci pozváni sponzorem do vyhlášeného Salonu vín v historickém rozsáhlém sklepení valtického zámku, kde měli možnost degustovat z nepřeberného množství vín, darů země převážně moravské.

Večerní raut v podzemí hotelu Hubertus nás doprovázela cimbálová muzika, aby si účastníci dosyta vychutnali atmosféru pohostinné. Moravy.

Seminář měl, podle reakcí účastníků, vysokou odbornou úroveň a nesl se v příjemné atmosféře. Jistě přispěl k utužení stávajících a navázání nových kontaktů osobních i pracovních.