47. Technický seminář SRVO jaro 2015

29.05.2015 14:24

Ve dnech 21. 5. – 22. 5. v hotelu Palcát v Táboře proběhl 47. Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (dále jen SRVO) 2015. V úvodu přivítal účastníky senátor Mgr. Pavel Eybert, za Sdružení komunálních služeb člen rady Jaroslav Kupsa, za Spolek veřejně prospěšných služeb člen představenstva Ing. Pavel Gaizura, za město Tábor místostarostka paní Mgr. Kateřina Bláhová a za organizačního garanta TS Tábor pan Josef Koudelka a. Po vystoupení sponzorů SWARCO TRAFFIC CZ,.s.r.o. a ESAGONO, s.r.o. a firemních prezentacích následovaly jednotlivé přednášky týkající se problematiky VO. Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou, která je upravena legislativními a technickými předpisy. SRVO svou odbornou činností dlouhodobě analyzuje a vyhodnocuje problematiku VO, neboť předpoklad, že rozvoj moderních technologií a jejich využití přispívá k většímu bezpečí a ke zvyšování osobní bezpečnosti občana, se bohužel nenaplňuje. Důsledky kvality VO na bezpečnost silničního provozu nás vzdalují od vyspělé Evropy. Příčinou neutěšeného stavu je nejednoznačnost některých právních norem a prováděcích předpisů, snižování provozních nákladů obcí a měst a chybějící dlouhodobě koncepční přístup k VO. O tom, že SRVO hledá způsoby, nikoli důvody, opět přesvědčili přednášející na 47. technickém semináři. Tradičně poutavou a zajímavou přednášku na téma“ Pasport a jak to děláme u nás v Liberci “přednesl Milan Benda z Liberce. Zasvěceně a rozsahem zpracování obdivuhodně přiblížil možnosti pasportizace. Používání dat o VO v integrovaném záchranném systému vysvětlili pracovníci z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, kteří díky spolupráci se SRVO doplňují mapy využívané v rámci Integrovaného záchranného systému i o čísla stožárů veřejného osvětlení. Rekonstrukcí VO, osvětlováním přechodů, porovnáním LED, legislativní situací se zabývali další přednášející technického semináře. V závěrečné argumentaci svého příspěvku Miroslav Tichý, člen předsednictva SRVO, poukázal na absenci předpokládaných provozních nákladů VO v rozpočtech pro provoz, obnovu i dlouhodobý rozvoj. Alarmující slova nejen pro účastníky semináře zazněla v příspěvku Ing. Jiřího Skály, předsedy SRVO, který dlouhodobě sleduje následky dopravních nehod ve světle světel a hledá dialog se všemi partnery. „ Města šetří a lidé umírají“, přestože vztah mezi kvalitou osvětlení a bezpečností dopravy a chodců je prokázán. Zkvalitnění osvětlení snižuje i společenskoekonomické ztráty, je tedy předpokladem kvality života a bezpečnosti občana. SRVO není jen názorovou platformou, ale aktivně přispívá k rozvoji VO, jak o tom opět přesvědčil 47. Technický seminář v Táboře.